РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ И ИНФРАСТРУКТУРНЕ КОРИДОРЕ У ДОЊОЈ ЈОШАНИЦИ И СВАРЧУ

Општинска управа Општине Блаце–Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове, у складу са чл. 45.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр.72/09 , 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), чл. 37-42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19) и закључка Комисије за планове Општине Блаце са 8. седнице, одржане 25.11.2022. године, оглашава:

 

РАНИ  ЈАВНИ  УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА

ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ И ИНФРАСТРУКТУРНЕ КОРИДОРЕ

У ДОЊОЈ ЈОШАНИЦИ И СВАРЧУ

 (Елаборат за рани јавни увид)

 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ УВИДА:

Електронски на адреси  http://www.blace.org.rs

Зграда Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, канцеларија бр. 34

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЈАВНОГ УВИДА:

15 дана, од 28.04.2023. до 12.05.2022. године.

 

Рани јавни увид Елабората за рани јавни увид, који је израђен за потребе израде Плана детаљне регулације за привредно-туристичку зону и инфраструктурне коридоре у Доњој Јошаници и Сварчу, одржаће се електронски, у наредних 15 дана, у периоду од 28.04.2023. до 12.05.2022. године.

Предмет раног јавног увида је Елаборат за рани јавни увид, припремљен у почетној фази израде планског документа, (текстуални и графички део), оверен од стране обрађивача „АРХ-ДИЗАЈН“ Прокупље, који ће бити изложен у електронском облику на сајту Општине Блаце http://www.blace.org.rs  у рубрици огласи и конкурси.

Увид у Елаборат за рани јавни увид можете извршити ОВДЕ.

Увид у Елаборат за рани јавни увид могуће је извршити и у згради Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, канцеларија бр. 34,  радним данима од 7 до 15 часова.  

Општинска управа, надлежно Одељење, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Увид је слободан за сва заинтересована правна и физичка лица, која информације и обавештења могу добити у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове Општинске управе Општине Блаце (канцеларија бр. 34, тел: 027/379-210).

У току јавног увида заинтерeсована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени Елаборат, предајом примедбе у писаном облику на писарницу Општинске управе Општине Блаце, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове и електронским путем на имејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. у периоду трајања раног јавног увида.

                                             

                                                                          ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

                                                                                Одељење за урбанизам, грађевинарство,   

                                                                      стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове                                                  

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg