Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Председник Општине Блаце расписао је Оглас за Јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Блаце, у следећим катастарским општинама:                             

 

КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

(дин / ха)

Депозит

(дин) 10%

Период закупа

(год)

Доња Драгуша

5

     79,0685

6.000

47.441,10

1

УКУПНО

     79,0685

Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити: за КО Доња Драгуша дана 21.12.2015. од 11 часова.

Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе нити давати у подзакуп.

Право учешћа у јавном надметању има правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.

Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује  следећом документацијом:

- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

- фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Блаце.

Рок за подношење документације за пријављивање је 28.12.2015. године до 15 часова.

Јавно надметање за давање у закуп земљишта одржаће се у згради Општине Блаце, Карађорђева бр. 4, дана 29.12.2015. године са почетком у 10 часова.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), које је предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Блаце, у канцеларији бр. 38, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.

Контакт особа за додатне информације је Драган Гмијовић, тел. 027/371-079.

Текст Огласа Јавне лицитације за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

oglasi v

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka