Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу соларног парка

Општинска управа Општине Блаце, Служба за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, оглашава Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу соларног парка у КО Доња Драгуша.

Рани јавни увид одржаће се у периоду од 09.-25.04.2016. године, у згради Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4 (канцеларија бр. 34), радним данима од 08:00 до 15:00 часова.

Предмет раног јавног увида је материјал припремљен у почетној фази израде планског документа (текстуални и графички део), оверен од стране обрађивача Пројектно грађевинског центра „Домит“ д.о.о. Лебане и биће изложен у аналогном (канцеларија бр. 34) и дигиталном облику (http://www.blace.org.rs/).

Општинска управа, надлежна Служба, организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Увид је слободан за сва заинтересована правна и физичка лица, која информације и обавештења могу добити у Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Блаце (канцеларија бр. 34, тел: 027/379-210).

У току јавног увида заинтерeсована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени Нацрт Плана, предајом примедбе у писаном облику на писарници Општинске управе Општине Блаце, Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.

oglasi v

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka